Logo
Nevíte si rady? Zavolejte.
0 ks
za 0,00 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.
 1. Úvod
 2. OBCHODNÍ PODMÍNKY
Přihlaste se do newsletteru

Newsletter bude odesílán na Váš vložený kontaktní email.

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.obuvpetra.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je provozovatel internetového obchodu PEDAK obuv s.r.o., se sídlem na adrese PEDAK obuv s.r.o., Weyrova 12, 54701 Náchod, IČO:26005514, DIČ: CZ26005514. Adresa provozovny je PEDAK obuv s.r.o., Tyršova 9, 51741 Kostelec nad Orlicí.

Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) ve znění ke dni 1.1.2014.

Je-li smluvní stranou jiný subjekt, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem

PRODÁVAJÍCÍ NEODPOVÍDÁ ZA VADY:

- je-li pro vadu sjednána sleva z kupní ceny

- vznikla-li vada na věci opotřebením způsobeným obvyklým užíváním, nebo v přímém důsledku vyplývajícího z opotřebení, nebo vyplývá-li to z povahy věci (např. uplynutí životnosti)

- byla-li věc užívána k jinému účelu, než je určena

- je-li způsobena kupujícím a vznikla nesprávným užíváním, skladováním, nesprávnou nebo nevhodnou údržbou nebo absencí údržby, zásahem kupujícího nebo mechanickým poškozením zaviněným uživatelem

- je-li věc po projevení vady nadále užívána, takže se z vady odstranitelné stala vada neodstranitelná

........................................................................................................

poznámka:

PŘEVZETÍ ZBOŽÍ

-uzavřená smlouva je pro obě strany závazná a převzetí objednaného zboží je povinností kupujícího. Porušením této povinnosti se kupující vystavuje sankci v podobě úhrady nákladů na zbytečnou dopravu. Touto povinností není dotčeno právo kupujícího (pouze fyzické osoby) na vrácení zboží do 14 dnů bez udání důvodu.

...............................................................................................................

REKLAMAČNÍ ŘÁD

1.       Vyskytne-li se u zakoupeného zboží  v době odpovědnosti za vady z prodávaného zboží vada, má zákazník právo tuto vadu  reklamovat. Kupující prokáže, že mu náleží právo uplatnit reklamaci, zejména doloží datum a místo nákupu, a to předložením prodejního dokladu, popř. jiným věrohodným způsobem.

2.       Vadou se rozumí změna (vlastnosti) zboží, jejíž příčinou je použití nevhodného nebo nekvalitního materiálu, nedodržení technologie nebo nevhodná technologie, popřípadě nevhodné konstrukčního řešení.

3.       Za vadu nelze považovat změnu (vlastnosti) zboží, která vznikla v době odpovědnosti za vady v důsledku jeho opotřebení, nesprávného používání, nedostatečné nebo nevhodné údržby, v důsledku přirozených změn materiálů z nichž je zboží vyrobeno, v důsledku jakéhokoliv poškození uživatelem či třetí osobou nebo jiného nesprávného zásahu.

Kupující je povinen po převzetí obuv řádně vyzkoušet a dbát na to, aby zvolená velikost a tvar obuvi odpovídala jeho požadavkům. Nevhodně zvolenou velikost nebo tvar obuvi nelze považovat za vadu. Tímto není dotčeno právo kupujícího vrátit zboží do 14 dnů bez udání důvodu. Viz. OBCHODNÍ PODMÍNKY- vrácení zboží do 14 dnů.

4.      Uplatní-li zákazník právo z odpovědnosti za vady prodaného zboží řádným způsobem, je prodávající povinen o reklamaci rozhodnout ihned, ve složitějších případech ve lhůtě do tří pracovních dnů. Do této lhůty se však nezapočítává doba, potřebná k odbornému posouzení vady.

5.      Reklamace se považuje za řádně uplatněnou, jestliže je reklamováno zboží kompletní a reklamaci nebrání obecné zásady hygieny. Zákazník je povinen předložit reklamované zboží vyčištěné, nezapáchající, suché, zbavené všech nečistot a hygienicky nezávadné. Prodávající je oprávněn pozastavit reklamační řízení u zboží, které nebude splňovat výše uvedené zásady obecné hygieny (Vyhláška 91/1984 Sb., o opatřeních proti přenosným nemocem), a to na dobu, než bude zboží uvedeno do stavu odpovídajícím zásadám obecné hygieny.

6.      Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění.

7.      Zákazník může uplatnit reklamaci poštou na  adrese provozovny (PEDAK obuv s.r.o., Tyršova 9, 51741 Kostelec nad Orlicí) nebo osobně tamtéž. Nákup reklamovaného zboží  prokazuje zákazník nákupním dokladem, záručním listem nebo jiným věrohodným způsobem, při kterém prokáže datum nákupu, kupní cenu a zakoupení v prodejně OBUV PETRA  společnosti PEDAK obuv s.r.o. nebo v jejím internetovém obchodě.

8.      Prodávající je povinen vydat zákazníkovi potvrzení o tom, kdy právo z odpovědnosti za vady uplatnil.

9.      Právo vyplývající z odpovědnosti za vady musí být uplatněno ve lhůtě 24 měsíců od zakoupení. Reklamaci je nutné uplatnit bez zbytečného odkladu. Případné prodlení při pokračujícím užívání zboží může zapříčinit prohloubení vady, znehodnocení zboží a může být důvodem zamítnutí reklamace.

10.    Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy zákazník po skončení opravy  věc převzal (nejpozději však 30 dnů ode dne, kdy měla být reklamace vyřízena), se do záruční doby nepočítá. Prodávající je povinen vydat kupujícímu potvrzení o tom, kdy právo uplatnil, jakož i o provedení opravy a o době jejího trvaní. Pokud je výsledkem reklamačního řízení výměna reklamovaného zboží, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nového zboží.

11.    Odpovědnost prodávajícího za vadu nelze zaměňovat s životností zboží, tj. dobou po kterou při správném používání a správném ošetřování včetně údržby může zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě jeho užívání vydržet.

12.     V případě výskytu odstranitelné vady má zákazník právo požadovat dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na odstranění vady.

14.     Zákazník má právo na výměnu zboží nebo na odstoupení od smlouvy pokud  nemůže pro opětovné vyskytnutí odstranitelné vady po opravě nebo pro větší počet odstranitelných vad zboží řádně užívat. O opětovné vyskytnutí vady po opravě jde tehdy, jestliže se stejná vada, která byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, opětovně vyskytne. Větším počtem vad trpí zboží tehdy, má-li v době uplatnění reklamace současně nejméně tři odstranitelné vady.

15.      Jde-li o vadu neodstranitelnou, která brání tomu, aby zboží bylo řádně užíváno jako zboží bez vady,  má zákazník právo  požadovat výměnu zboží za nové bezvadné nebo odstoupit od kupní smlouvy. Za neodstranitelnou vadu se považuje taková vada, kterou nelze odstranit, aniž by utrpěl vzhled nebo funkčnost výrobku.

16.      Prodávající odpovídá zákazníkovi za to, že prodávané zboží je při převzetí zákazníkem ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že zboží má jakost a užitné vlastnosti pro tento druh zboží obvyklé.

17.      Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí zboží, se považuje za rozpor existující již při jeho převzetí, pokud to neodporuje povaze zboží nebo pokud se neprokáže opak. To neplatí, pokud zákazník před převzetím zboží o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. O případy, kdy to odporuje povaze zboží, se jedná zejména u změny vlastností zboží v důsledku přirozené změny materiálu či v důsledku opotřebení zboží.

18.      V případě, že zboží při převzetí zákazníkem není ve shodě s kupní smlouvou je prodávající povinen bez zbytečného odkladu uvést zboží do stavu odpovídajícímu kupní smlouvě, a to podle požadavku zákazníka, buď opravou zboží, nebo jeho výměnou . Není-li to možné může zákazník požadovat přiměřenou slevu nebo od smlouvy odstoupit.

19.      Pokud vznikne při řešení reklamace mezi prodávajícím a kupujícím spor, má kupující právo na tzv. mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. V případě spotřebitelského sporu týkajícího se prodeje našeho zboží je pro mimosoudní řešení spotřebitelského sporu příslušná Česká obchodní inspekce - www.coi.cz . Navrhovatel může podat návrh u ČOI nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů se nezpoplatňuje. Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy. V případě, že mimosoudní řešení spotřebitelského sporu nepovede k vyřešení sporu, zůstává prodávajícímu možnost obrátit se na soud.

Tento reklamační řád je účinný od 1.února 2016

 

PŘED PŘÍPADNOU REKLAMACÍ NÁS MŮŽETE NEJDŘÍVE KONTAKTOVAT E-MAILEM NEBO TELEFONICKY.

 

- případné reklamace zasílejte na adresu provozovny:

OBUV PETRA

Tyršova 9

51741 Kostelec nad Orlicí

REKLAMOVANOU OBUV ZASÍLEJTE ZBAVENOU VŠECH NEČISTOT, SUCHOU, VYVĚTRANOU A PŘÍPADNĚ OŠETŘENOU VHODNÝMI ANTIBAKTERIÁLNÍMI PROSTŘEDKY. PŘILOŽTE KOPII DOKLADU O NÁKUPU (FAKTURU) A STRUČNÝ POPIS REKLAMOVANÉ VADY. O PRŮBĚHU REKLAMAČNÍHO ŘÍZENÍ VÁS BUDEME INFORMOVAT.

................................................................................................

Návod na použití a údržbu

 1. Při výběru pečlivé zvažte účel, k němuž bude obuv používána. Obuv používejte způsobem a v prostředí odpovídajícímu její účelovosti.
 2. Pečlivé vyberte správnou velikost a nejlépe vyhovující střihové provedení. Nevhodně zvolený typ obuvi, nesprávná velikost, šíře nebo tvar nemohou být důvodem k pozdější reklamaci.
 3. Obuv si při nákupu pečlivě vyzkoušejte.
 4. Obuv je nutno často střídat, zejména v nepříznivém počasí.
 5. Při obouváni,  zejména obuvi uzavřeného střihu, používejte obouvací lžíci.
 6. Usňová i textilní obuv s konfekčním šitím (flexiblová obuv) není vodotěsná. Odolnost proti promočení lze zvýšit použitím vhodných impregnačních přípravků na obuv.
 7. Promáčená obuv se nesmí sušit v kontaktu ani v bezprostřední blízkosti tepelných zdrojů.
 8. Obuv, jenž je vybavena membránou, která zabraňuje pronikání vlhkosti dovnitř obuvi, musí být ošetřována pouze výrobky označenými jako vhodné k ošetření obuvi s membránou.
 9. Vezměte  na zřetel, že každodenním nošením obuvi, přiměřeně klesá její životnost. Záruční dobu  nelze zaměňovat s životností obuvi. Vzhledem k rozdílné intenzitě užívání obuvi u jednotlivých spotřebitelů, může být životnost obuvi vyčerpána ještě před uplynutím záruční doby.
 10. Obuv po každém použití ošetřete dle typu a materiálu vhodnými prostředky na obuv.
 11. Do uzavřené, zejména usňové obuvi po vyzutí napněte napínáky odpovídající velikosti.
 12. Žádnou obuv nelze prát v pračce.
 13. Obuv je nutno chránit před chemickými vlivy a rozmáčením.

Návod na ošetřování jednotlivých druhů obuvi:

obuv z hladkých usní - zbavit nečistot vhodným kartáčkem, měkkým hadříkem případně vlhkou houbou. Suchou useň ošetřit krémem. Vyvarujte se rozmáčení, poškozuje vzhled povrchové úpravy a deformuje tvar. Pokud dojde k promáčení obuvi dbejte na její včasné očištění, vysušeni a nakrémování pro příslušný druh usně a typ její povrchové úpravy. Vyvarujte se častému používání samoleštících prostředků - vždy dávejte přednost krému.

vlasové materiály - velury a nubuky - znečištění odstranit krepovým kartáčkem nebo speciální gumou, kartáčovat bez vydírání vlasu! Na ošetřeni jsou vhodné impregnační přípravky ve sprejích.Vlasová useň se nikdy nekrémuje!! Lze použít speciální prostředky vyživující vlasovou useň a oživující barvy.

lakové usně - nečistoty odstranit měkkým textilem za sucha nebo mokra. Povrch nutno chránit před chemickými vlivy a rozmáčením.Před mrazem chraňte ošetřením speciálním prostředkem na lakové usně.

povrstvená useň - viz lakové usně

syntetické materiály - se snadno čistí vodou s přídavkem saponátu a po opláchnutí se vytře hadříkem. Švy a lepené spoje lze ošetřovat speciální impregnací vhodnou pro syntetické materiály.

textilní obuv - čistit kartáčováním, podle druhu textilu a povahy znečištění také vytíráním za vlhka, mastně skvrny čističem skvrn na textil. Impregnovat sprejem na textil.

...................................................................................................
VRÁCENÍ ZBOŽÍ DO 14 DNŮ

Kupující (pouze fyzická osoba) má právo do 14 dnů od zakoupení vrátit zboží bez udání důvodu. Prodávající vrátí kupní cenu bezhotovostně na účet kupujícího a to včetně poštovného.

Náklady spojené s dopravou vraceného zboží zpět prodávajícímu hradí kupující.

Pokud se pro tuto možnost rozhodnete, vracejte  zboží kompletní, nepoužité,  nepoškozené a  v  originálním obalu(není podmínkou). Zboží neposílejte zpět na dobírku. Taková zásilka nebude převzata.

Přiložte doklad o koupi (nejlépe originál nebo kopii faktury), stručný požadavek na vrácení peněz (případně požadavek na výměnu) a číslo Vašeho účtu.

Vracené zboží zabalte do balícího papíru nebo fólie tak, aby nebyla poškozena a polepena originální krabice.

Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

- zboží vracejte na adresu provozovny:

OBUV PETRA

Tyršova 9

51741 Kostelec nad Orlicí

..............................................................................................

VÝMĚNA ZBOŽÍ

Kupující má právo do 14 dnů na výměnu zboží za stejný sortiment v jiné velikosti nebo za jiný sortiment ve stejné cenové relaci.

Výměnu po delší době než 14 dnů lze realizovat po individuální dohodě. Prodávající si vyhrazuje právo takovou výměnu odmítnout, zejména z důvodů sezóního charakteru zboží, změny ceny zboží nebo z důvodu používání předmětného zboží ze strany uživatele apod.

V případě výměny za zboží v jiné cenové relaci bude za vrácené zboží vrácena kupní cena a kupující učiní novou objednávku.

Náklady spojené s dopravou vraceného zboží zpět prodávajícímu hradí kupující. Náklady spojené se zasláním nového zboží hradí prodávající, pouze však při realizaci jedné výměny. Při opakované výměně bude požadována úhrada nákladů.

Pokud se pro možnost výměny rozhodnete, vracejte  zboží kompletní, nepoužité,  nepoškozené a  v  originálním obalu (je podmínkou po uplynutí 14denní lhůty).

Přiložte doklad o koupi (nejlépe originál nebo kopii faktury) a stručný požadavek na výměnu.

Zboží požadované na výměnu doporučujeme avizovat emailem z důvodu rezervace.

Prodávající si vyhrazuje právo nerealizovat výměnu v případě, že zboží není aktuálně k dispozici.

Vracené zboží zabalte do balícího papíru nebo fólie tak, aby nebyla poškozena a polepena originální krabice.

Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. V případě výměny bude požadována úhrada vzniklé škody před realizací výměny.

- zboží na výměnu zasílejte na adresu provozovny:

OBUV PETRA

Tyršova 9

51741 Kostelec nad Orlicí

......................................................................................................
REZERVACE ZBOŽÍ
Při objednání lze zboží před vlastním  odesláním zarezervovat na dobu maximálně 1 týdne.
Nepropásněte novinky, akce a slevy!
Můžete se kdykoli odhlásit.

Jsme tu pro Vás

Doprava zdarma

Při nákupu nad 1000 Kč

Vlastní prodejna

Kostelec nad Orlicí

Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz